הזמינו
שיחה
(קו חם) +38(093)1225050        UA   EN

+38(097)2978577
+38(093)7009565

אנחנו נתקשר אלייך!
תנאים מיוחדים הקשורים לעלייה לרגל בתקופת המלחהכניסה לאוקראינה ויציאה מאוקראינה של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות מתבצעת בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-
22 לחוק של אוקראינה “בעניין המעמד המשפטי של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות” על פי דרכון (ובמידת
הצורך מסמכים אחרים, סעיף 15 לחוק הנ”ל)
סעיף 9. כניסה לאוקראינה של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות ותקופת שהותם באוקראינה

אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות נכנסים לאוקראינה כשברשותם דרכון כפי שמפורט בחוק זה או באמנה בינלאומית
שאוקראינה חתומה עליה ואשרת כניסה שהתקבלה בהתאם לנוהל הנקבע, אלא אם כן נקבע אחרת בחקיקה או באמנות
בינלאומיות שאוקראינה חתומה עליהן. כלל זה אינו חל על אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות שחוצים את הגבול של
אוקראינה במטרה לקבל מעמד של פליטים או אנשים הזקוקים להגנה נוספת או זמנית או אנשים המעוניינים לקבל את
המקלט

אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות נדרשים להגיש את הנתונים הביומטריים שלהם במהלך ביקורת הגבולות בנקודות
מעבר גבול של המדינה לצורך רישומם

תקופת השהות של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות באוקראינה נקבעת באישור כניסה או ויזה, או בחקיקה
אוקראינית או בהסכמים בינלאומיים עליהם חתומה אוקראינה
סעיף 22. כניסה לאוקראינה

לאזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות השוהים באופן חוקי באוקראינה ישנה זכות לצאת באופן חופשי מאוקראינה
בהתאם לנוהל שנקבע, למעט מקרים שנקבעים בחוק

יציאה מאוקראינה של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות אסורה במקרים כדלקמן
כאשר אדם נמצא חשוד בביצוע עבירה פלילית או מתנהל בעניינו הליך פלילי תלוי ועומד בבית המשפט – עד תום ההליכים
הפליליים; במקרה והאשם הורשע בביצוע עבירה פלילית -אסור לו לצאת מאוקראינה במהלך תקופת ריצוי העונש או עד
שחרור מהעונש
כאשר יציאתו לחו”ל באה בניגוד לאינטרסים של הבטחת הביטחון הלאומי של אוקראינה – עד לסיום הנסיבות המונעות
את יציאתו לחו”ל

יציאתו מאוקראינה לחו”ל של אזרח זר או אדם חסר אזרחות עשויה להידחות באופן זמני על פי החלטת בית משפט עד
שימלא את התחייבויותיו רכושיות אותן הינו חייב למלאות כלפי אנשים פרטיים או ישויות ומשפטיות באוקראינה אלא אם
נקבע אחרת בהסכמים בינלאומיים עליהם חתומה אוקראינה

במקרה וקיימות סיבות המפורטות בחלקים שניים ושלישי של סעיף זה, פרטי של אזרח זר או אדם חסר אזרחות
נרשמים במאגר של אנשים שעל פי החקיקה של אוקראינה, אסור להם להיכנס לאוקראינה או שזכותם לצאת מאוקראינה
מוגבלת באופן זמני
בעת נכנסתם לאוקראינה, אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות חייבים לקיים את כל התנאים שנקבעים בחלק ראשון
סעיף 12 לחוק אוקראינה “בעניין ביקורת גבולות”
סעיף 8. תנאים לחציית גבול המדינה על ידי אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות בכניסה לאוקראינה

פקידים מורשים של שירות מעברי הגבול הממלכתי של אוקראינה נותנים לאזרח זר ולאדם חסר אזרחות היתר לחצות
את גבול ולהיכנס לאוקראינה, בתנאי ש
יש לו דרכון בר תוקף
היעדר החלטה של ​​הגוף הממלכתי המוסמך של אוקראינה לפיה כניסתו לאוקראינה לאדם זה אסורה
יש לו אשרת כניסה, אלא אם כן נקבע אחרת בחקיקה של אוקראינה
ישלו אישור המאשר את מטרת שהותו המתוכננת
יש לו מספיק אמצעים פיננסיים לתקופת השהות המתוכננת ולחזרה לארץ המוצא או מעבר למדינה שלישית כלשהי, או
אפשרות להשיג באופן חוקי בשטח אוקראינה מספק אמצעים פיננסיים – לאזרח של מדינה הכלולה ברשימת המדינות
שאושרה על ידי ממשלת אוקראינה, ולאדם חסר אזרחות שמתגורר דרך קבע במדינה הכלולה ברשימה כזו
עמידתו בדרישות לגבי תקופת שהותו באוקראינה
הסמכות להעניק לאנשים היתר לחצות את הגבול של אוקראינה ניתנת לגורמים מוסמכים המבצעים ביקורת גבולות
במחסומים מעבר גבול של אוקראינה
ביקרת גבולות, בתורה, כוללת בתוכה
בדיקת מסמכים
בדיקה ביטחונית של אנשים, כלי רכב, סחורות

ביצוע פקודות של גופים ממלכתיים מורשים של אוקראינה
בדיקת ציות על ידי אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות לתנאים לחציית גבול המדינה במקרה של כניסה לאוקראינה
יציאה מאוקראינה ומעבר דרך שטחה של אוקראינה
רישום רשמי של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות ותעודת מעבר שלהם בנקודות מעברי גבול של אוקראינה
דביקה ביטחונית של כל רכב במטרה לזהות כלי רכב גנובים
עם השלמת הליך ביקורת הגבולות, מוטבע במסמכים של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות אישור על חציית גבול
המדינה (סעיף 8 לחוק אוקראינה “בעניין ביקורת גבולות”)
אישור זה מוטבע ב-
דרכונים של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות
כרטיסי הגירה של אזרחים זרים ואנשים חסרי אזרחות במקרה ובדרכונים שלהם לא קיימים עמודים לחותמות
בעניין העברת גבולות
במסמכים אחרים אשר מוגדרים בחוק
אישור העברת גבולות לא מוטבע בדרכון לפי בקשתו של אזרח זר או אדם ללא אזרחות. במצב זה אישור העברת
גבולות מוטבע בכרטיס הגירה שלו
רשימת מעברי גבול
מעברי גבול בין אוקראינה לבין פולין
על הגבול בין אוקראינה לבין פולין פועלים 17 מעברי גבול
8 מעברי גבול לכלי רכב: “רבה-רוסיקה” (“חרבנה”), “שגיני” (“מדיקה”), יאגודין (“דורוגוסק”), “אוסטילוג”
(“זוסין”), “קרקיבץ” (“קורצ’ובה”), “סמילניציה” (“קרוסצנקו”), “גרושיב” (“בודומיז'”), “אוגריניב”
(“דולגוביצ’וב”)
6 מעברי גבול ברכבת: “רבה-רוסיקה” (“ורחרטה”), “רבה-רוסיקה” (“חרבנה”), “חיריב” (“קרוסצנקו”), “יאגודין”
(“דורוגוסק”), “וולודימיר-וולינסקי” (“חרובשוב”), “מוסטיסקה” (פשמיסל”)
3 אתרי ביקורת גבולות: “לודין”, “איזוב”, “לביב”
על הגבול בין אוקראינה לבין הרפובליקה הסלובקית
על הגבול בין אוקראינה לבין הרפובליקה הסלובקית פועלים 6 מעברי גבול
2 מעברי גבול לכלי רכב: “מאליי ברזניי” (אובליה”), “אוז’הורוד” (“וישנבה נימצקה”)
2 מעברי גבול ברכבת: “פבלובנ” (“מטיובצה”), “צ’ופ” (“סטראז'”) (“צ’יירנה על טיסה”)
1 מעבר גבול להולכי רגל: “מאלי סלמנצי” (“ולקה בלמנצה”)
אתר ביקורת גבולות אחד: “אוז’הורוד”
על הגבול בין אוקראינה לבין הונגריה
על הגבול בין אוקראינה לבין הונגריה פועלים 8 מעברי גבול ואתרי ביקורת גבולות
5 מעברי גבול לכלי רכב: “דזבינקובה” (“לוניה”), “קוסינו” (“ברבש”), “וילוק” (“טיסבץ'”), “צ’ופ” (“טיסה”)
(“זחון”), “לוז’נקה” (ברגשורן”)
2 מעברי גבול ברכבת: “צ’ופ” (“דרוז’בה”) (“זחון”), “סלובקה” (“יפרשקה”)
אתר ביקורת גבולות אחד: “בטבה”
על הגבול בין אוקראינה לבין רומניה
על הגבול בין אוקראינה לבין הונגריה פועלים 11 מעברי גבול ואתרי ביקורת גבולות
3 מעברי גבול לכלי רכב: “דיאקובה” (“חלמאו”), “סולוטבינו” (“סיגטו מרמציי”), “פורובנה” (“סירט”)
3 מעברי גבול נהריים: “איזמאיל” (“פלאור”), “וילקובה” (“פרפרבה”), “קיליה” (“קיליה וקה”)
4 מעברי גבול ברכבת: “טרסבה” (“קמפולונג לה טיסה”), “דילובה” (“וליה וישיולוי”), “דיאקובה” (“חלמאו”)
“ודול-סירט” (“ויקשני”)
מעבר גבול ימי אחד: *”אורליבקה” (איסקצ’ה”)
על הגבול בין אוקראינה לבין רפובליקת מולדובה
על הגבול בין אוקראינה לבין רפובליקת מולדובה פועלים 57 מעברי גבול ואתרי ביקורת גבולות
41 מעברי גבול לכלי רכב: “פידבירייבקה” (“ליפקן”), “זלנה” (“מדבז’ה”), “ושקיבצי” (“גרימנקויץ”), “סוקיריאני”
(“קלוקושנה”), סוקיריאני” (“אוקניצה”), “וליקה קוסניצה” (“חרושקה”), “גרבריבקה” (“אוקניצה”), “בולגן”

(“חריסטובה”), “סטודנה” (“רוטר”), “אולכסייבקה” (“וליה טורקולוי”), “שרשנצי” (“וליה טורקולוי”), “דומניצה”
(“קובבסנה”), “טימקובה” (“ברושטן”), “סטניסלבקה” (“ורנקיו”), “פודוסייבקה” (“ז’ורה”), “דובובה” (“דוביו”)
“פלטונובה” (ג”ויאנול נויו”), “יוסיפיבקה” (“קולוסובו”), “פבלבקה” (“מוצ’ריבקה”), “וליקופלוסקה” (“מליישט”)
“סלוביאנוסרבקה” (“בליז’ני חוטיר”), “גרבניקי” (“טירספול”), “רוזליבקה” (“פרונזה (נובה)”), “קוצ’ורגן”
(“פרבומאיסק”), גרדינצי” (“נזברטייליבקה”), “ליסנה” (“סייץ”), “סרפנבה 1” (“בסרביאסקה”), “מלויארוסלבץ 1”
(“צ’דיר-לונגה”), “נובי טרויאנדי” (“צ’דיר-לונגה”), “זליזניצ’נה” (“קאירקליה”), “טבקי” (“מירנה”), “וינוגרדיבקה”
(“וולקנשט”), “דולינסקה” (“צ’ישמיקיוי”), “ברוניציה” (“אונגרי”), “ממליגה” (“קריבה”), “קלמנצי” (“לרגה”)
“רוסושני” (“בריצ’ן”), “פלנקה (“מאיקי-אודובנה”) (“פלנקה”), “סטרוקוזצ’ה” (“טודורה”), “רני” (“ג’יורג’יולשט”)
“מוגיליב-פודילסקי” (“אוטץ'”)
2 מעברי גבול במעבורת: “יאמפיל” (“קוסיוץ”), “צקיניבקה” (“סורוקה”)
3 מעברי גבול נהריים: “יאמפיל” (“קוסיוץ”), “צקיניבקה” (“סורוקה”), “וליקה קוסניציה” (“וסילקיו”)
8 מעברי גבול ברכבת: “ממליגה” (קריבה”), “קלמנצי” (“לרגה”), “סוקיריאני” (“אוקניציה”), “סלובידקה”
(“קובבסנה”), “קוצ’ורגן” (“נובוסביצקה”), “פריקציי” (יטוליה”), “רני” (“ג’יורג’יולשט”),”מוגיליב-פודילסקי”
(“וולצ’ינץ”)
3 אתרי ביקורת גבולות: “לרגה”, “קרבוצני”, “בולגרד”
בהתאם להוראת ממשלת של אוקראינה מיום 13 במרץ 2020 מס’ р-288 מספר מעברי גבול ואתרי ביקורת
גבולות סגורים באופן זמני
מפה אינטראקטיבית של מעברי גבול הפועלים ועומס תנועה בהם ניתן לבדוק כאן
https://dpsu.gov.ua/ua/map
את המידע אודות מעברי בגולות של אוקראינה ניתן לקבל בטלפון: 527-63-63 (044) (המוקד פועל 24 שעות
ביממה), או באתר האינטרנט הרשמי של שירות ביקורת גבולות של אוקראינה: www.dpsu.gov.uaשערי מטבעUMAN TRAVEL | כל הזכויות שמורות © 2023